Sopimukset Keliakialiiton sähköisten palveluiden uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 31.10.2008

Pitkäaikainen kokemuksemme järjestö- ja organisaatioviestinnästä, lukuisat hyvin hoidetut järjestöpuolen asiakassuhteet sekä ylläpitojärjestelmämme laajuus, monipuolisuus ja joustavuus yhdistettynä visuaaliseen osaamiseemme vakuuttivat Keliakialiliiton kun he valitsivat yhteistyökumppania uusimaan koko järjestötoiminnan hoitamiseen liittyvät sähköiset palvelunsa.

Sopimukset Keliakialiiton sähköisten palveluiden uusimisesta

Keliakialiiton kanssa tehdyt sopimukset kattavat laajasti koko järjestön sähköisiin palveluihin liittyvien ratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen liiton julkisen verkkopalvelun, Keliakianuorten verkkopalvelun, Extranet –palvelun sekä liiton verkkolehden osalta. Lisäksi uusitaan Keliakialiiton käytössä oleva jäsenrekisteri joka korvataan nykyaikaisella laajalla ja monipuolisella järjestörekisterisovelluksella joka integroidaan muihin toteutettaviin verkkopalveluihin. Työ toteutetaan vaiheittain syksyn 2008 ja kevään 2009 aikana.

Keliakialiitto - keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien ihmisten ja heidän omaistensa valtakunnallinen neuvonta-, palvelu- ja etujärjestö
Keliakialiitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa keliaakikoiden ja heidän perheidensä elämänlaatua. Keliakialiitto ry on rekisteröityjen keliakiayhdistysten kattojärjestö, joka toimii keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien ihmisten heidän omaistensa neuvonta-, palvelu- ja etujärjestönä. Keliakialiiton keskeisenä tehtävänä on myös yleisen tietouden lisääminen keliakiasta sekä keliaakikkojen hyvän hoidon ja sosiaaliturvan edistäminen.

Alunperin vuonna 1976 perustettu Suomen Keliakiayhdistys muuttui Suomen Keliakialiitoksi 1991 ja rekisteröitiin 1993 jonka jälkeen organisaation nimi lyhennettiin vielä Keliakialiitoksi vuonna 2006. Liitto toimii valtakunnallisesti 30 paikallisyhdistyksen katto-organisaationa, joissa on jäseniä yli 18.000. Henkilöjäsenten lisäksi liiton toimintaan kuuluu myös terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisia. Keliakialiiton keskustoimisto sijaitsee Tampereella ja aluetoimistot Oulussa, Kuopiossa ja Helsingissä.

2009: Tavoitteita ja ratkaisuja – monipuolinen järjestötoiminnan eri toiminta- ja palvelumuodot täyttävät laaja verkkopalvelukokonaisuus sekä järjestörekisterisovellus liiton jäsentoiminnan hoitoon
Keliakialiitolle suunniteltava ja toteutettava laaja verkkopalvelukokonaisuus rakentuu toiminnallisesti eri osa-alueista. Liiton julkinen verkkopalvelu palvelee niin liiton ulkoista tiedottamista (uutisoinnit, lausunnot, tuoteuutuuksien esittelyt, jne.) kuin myös kohdennettua sisäistä tiedottamista sähköisten uutiskirjeiden avulla. Liiton ja sen yhteistyötahojen toteuttamien tapahtumien ja koulutuksen hallintaa varten toteutetaan dynaaminen tapahtumakalenteri tapahtumien ilmoittamiseen ja ilmoittautumisten hallintaan, jonka lisäksi verkkopalvelun sisältö tarjoaa kattavasti ja selkeästi jäsenneltyä ajankohtaista keliakiatietoutta niin liiton jäsenistölle kuin myös muille kohde- ja sidosryhmille.

Keliakianuoria varten toteutetaan oma verkkopalvelu joka kannustaa osallistumaan nuorten yhteisiin tapahtumiin ja tarjoaa samalla ajankohtaista ja käytännönläheistä keliakiatietoutta nuorten omasta näkökulmasta (ruokavinkit, matkakertomukset, jne.).

Liiton Extranet –palvelu tarjoaa pääasiassa jäsenistölle syvempää keliakiatietoa sekä lisäarvopalveluita eri toimintamuodoissaan (keskustelualueet, neuvontapalvelut, jne.), mutta sitä tullaan käyttämään myös muiden sidosryhmien kuten liiton toimintaan liittyvien ammattilaisten ja asiantuntijoiden palvelimesssa kulloistenkin tarpeitten mukaisesti. Toteutettava Extranet -ratkaisu tarjoaa myös joustavasti liiton henkilökunnan sisäiseen käyttöön soveltuvan vastuualueittain jaettavan Intranet –palvelun sisäiseen materiaalinhalintaan, tiedottamiseen ja vuorovaikkutteisten palveluiden toteuttamiseen.

Keliakialehden laajennuksena toteutetaan lukijapalveluna verkkolehti jonka sisältö ja aihealueet tarjoavat monipuolisia ja tuoreita näkökulmia keliaakikoiden arkeen ja tätä kautta pyritään kannustamaan lehden lukijoita osallistumaan sisällöntuotantoon ja lehden juttujen ideointiin. Suunnittelun lähtökohtana kaikissa Keliakialiiton verkkopalveluissa on luoda helppokäyttöinen, tiedon esitystavaltaan selkeä ja johdonmukainen, visuaaliselta ilmeeltään sukunäköinen palvelumuotojen kokonaisuus joka heijastelee liiton arvoja modernissa, raikkaassa ja positiivisessa mielessä.

Verkkopalvelujen lisäksi Keliakialiiton käytössä oleva jäsenrekisteri uudistetaan täysin. Verkkopohjainen jäsen- ja jäsenyhteisötiedon sekä lehtitilaustiedon hallintaan soveltuva monipuolinen, joustava järjestörekisteri tullaan ottamaan käyttöön kesän/syksyn 2009 aikana. Rekisterisovellus pitää sisällään työkalut niin jäsentiedon muokkaamiseen, luokitteluun, poimintaan ja tiedon vientiin ja yhdistämiseen muihin käytössä oleviin sovelluksiin. Koska liiton käytössä ei ole varsinaista taloushallinnan sovellusta toteutetaan rekisteriin myös laskutukseen liittyvät tarpeelliset toiminnot (pankkiyhteydet, eräajot, laskujenluonti, karhulaskut, jne.). Henkilö- ja organisaatiotiedon hallintaan toteutettava joustava rekisteriratkaisu soveltuu myös muuhun laajempaan rekisterikäyttöön (asiantuntijarekisterit, koulutusrekisterit, sidosryhmärekisterit, jne,) liiton tulevien tarpeitten mukaisesti.

Joustava alustaratkaisu mahdollistaa verkkopalvelun laajentamisen kulloistenkin asiakastarpeitten mukaisesti
Teknisesti eri verkkopalvelukokonaisuudet sekä järjestörekisterisovellus yhdistetään joustavasti samalle ylläpitoalustalle jonka kautta päivitysvastuuta voidaan hajauttaa liiton henkilökunnan tai tarvittaessa jopa liiton valtakunnallisten aluetoimistojen välillä. Lisäksi verkkopalvelun toiminnallisia elementtejä voidaan yhdistää eri verkkopalvelujen välillä mikä helpottaa tiedon hallintaa ja dynaamista esittämistä. Joustava ja kustannustehokkaasti laajennettavissa oleva ratkaisu mahdollistaa tulevaisuudessa myös muiden verkkopalvelujen ja erillisivustojen kuten esimerkiksi yhdistyssivustojen tai projektisivustojen liittämisen samalle alustalle kulloistenkin tarpeitten mukaisesti.

Keliakialiiton verkkopalvelu otetaan käyttöön vaiheittain kevään 2009 aikana. Ensimmäisenä julkaistaan Keliakianuorten verkkopalvelu helmikuussa ja liiton julkinen verkkopalvelu toukokuussa. Muut verkkopalvelun osa-alueet otetaan käyttöön asiakkaan sisältötuotannon mukaisesti kesän ja syksyn 2009 aikana.

Lisätietoja organisaatioviestintään soveltuvista ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen, toimitusjohtaja
Uusmediatoimisto Verkkovaraani Oy
puh. (02) 361 90666
gsm. 040 8256267
sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo