Ratkaisuja järjestöviestintään – sopimukset kolmen eri järjestön verkkopalveluiden uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 20.9.2005

Olemme solmineet kuluvan syksyn aikana useita palvelusopimuksia järjestöjen ja liittojen verkkoviestintäratkaisujen toteuttamiseksi. Järjestöviestinnän ja palvelumuotojen laaja ymmärtäminen sekä näihin kehitettyjen helppokäyttöisten ja monipuolisten ratkaisujen kokonaisuus ovat olleet perusteina useissa uusissa asiakassuhteissa järjestöpuolella.

Ratkaisuja järjestöviestintään – sopimukset kolmen eri järjestön verkkopalveluiden uusimisesta

Olemme solmineet sopimukset mm. Kuurojen Palvelusäätiön, Suomen Työterveyshoitajaliiton sekä Munuais- ja maksaliiton verkkopalvelujen uusimisesta. Toimitettavat ratkaisut koostuvat verkkopalveluiden eri osa-alueista - niin graafisesta suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta kuin myös verkkoviestintästrategioiden toimittamisesta. Toimintasuunnitelmiin on kirjattu jatkokehityssuunnitelmia lähivuosille joissa hyödynnetään järjestelmämme skaalautuvuutta eri viestintä- ja palveluratkaisujen toteuttamiseksi verkkoympäristössä. Uudet verkkopalvelut otetaan käyttöön asteittain kuluvan vuoden loppupuolella ja seuraavan kevään aikana asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti.

Kuurojen Palvelusäätiö
Kuurojen Palvelusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tuottaa viittomakielisiä asumis- ja työpalveluja kuuroille ja kuurosokeille henkilöille. Kuurojen Palvelusäätiön palveluvalikoima kattaa kuuron lapsen ja hänen perheensä tarvitsemasta keskenäisestä kommunikaatiosta kuuroutuneen ja sokeutuneen vanhuksen tarvitsemaan hoivaan.

Kuurojen Palvelusäätiö toteuttaa erilaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisprojekteja Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Säätiön vuosimenot ovat n. 10,5 M€ ja henkilökuntaa on noin 245. Keskusjärjestön lisäksi säätiöllä on alueellista palvelutoimintaa eri aluekeskuksissa Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa.

Tavoitteet ja ratkaisut
Tavoitteena verkkopalvelun uusimisessa on toteuttaa helppokäyttöinen ja erityisesti ulkoiseen kohderyhmäviestintään soveltuva selkeä tiedotuskanava säätiön ajankohtaisasioiden tiedottamiseen, monipuolisen palvelutoiminnan esittelyyn sekä säätiön vuorovaikutteisten palveluiden tukemiseen. Verkkopalvelun graafinen ilme ja käyttöliittymä uusitaan täysin vastaamaan nykyaikaisen sivuston vaatimuksia ja erityisesti helppokäyttöisyys ja saavutettavuus muodostavat suunnittelun peruspilarit verkkopalvelun eri käyttäjäryhmät huomioiden. Tekniseksi alustaratkaisuksi tarjotaan uusinta eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustaa, johon rakennetaan monipuolinen ja helppokäyttöinen ylläpitoratkaisu viestinnän, koulutuspalveluiden ilmoittautumishallinnan, kävijäseurannan ja verkkopalvelun sisältöhallinnan tueksi. Jatkosuunnitelmissa on Extranet-ratkaisut, joilla voidaan kehittää säätiön sisäistä viestintää eri aluekeskusten välillä sekä tuottaa ratkaisuja jotka helpottavat sisäisen koulutuksen organisointia.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
Suomen Työterveyshoitajaliitto on työterveyshoitajien valtakunnallinen etujärjestö, jonka tehtävänä on valvoa työterveyshoitajien ammatillisia ja palkkauksellisia etuja. Liiton jäsenmäärä on noin 2 200. Liitto on asiantuntijajärjestö, joka kehittää työterveyshoitajien ammattitaitoa ja edistää asiantuntemuksen hyödyntämistä. Liitto on myös yhdysside eri toimialoilla työskentelevien työterveyshoitajien kesken. Liitto on aatteellinen järjestö, joka osaltaan edistää työikäisen väestön terveydenhuoltoa ja toimii kansainvälisessä yhteistyössä työterveyshuollon kehittämiseksi.

Tavoitteet ja ratkaisut
Tavoitteena verkkopalvelun uusimisessa on toteuttaa visuaalisesti houkutteleva, helppokäyttöinen ja selkeä tiedotuskanava liiton jäsentiedottamiseen, jäsenhankintaan sekä liiton eri toiminta- ja palvelumuotojen esittelyyn. Liiton jäsenistön ikääntyminen ja eläköityminen lähivuosina aiheuttavat paineita uusjäsenhankinnassa johon verkkopalvelun kehittäminen tarjoaa erinomaisen ratkaisun. Projektin taustalla on myös liiton ilmeen uudistaminen, josta vastaa tehtävään valittu liiton uusi mainostoimisto. Verkkopalvelun graafinen ilme ja käyttöliittymä uusitaan täysin vastaamaan nykyaikaisen sivuston vaatimuksia ja liiton uutta visuaalista identiteettiä. Tekniseksi alustaratkaisuksi tarjotaan uusinta eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustaa, johon rakennetaan monipuolinen ja helppokäyttöinen ylläpitoratkaisu viestinnän, kävijäseurannan ja verkkopalvelun sisältöhallinnan tueksi. Verkkopalvelua laajennetaan pääasiassa jäsenistön käyttöön tulevalla Extranet-palvelulla, joka otetaan käyttöön myöhemmin asiakkaan sisältötuotannon myötä. Lisäksi toimitamme asiakkaalle laajan verkkoviestintäsuunnitelman joka kattaa monipuolisesti liiton eri verkkopalvelutarpeiden kehittämisen viestinnän ja vuorovaikutteisten palveluiden osalta lähivuosina.

Munuais- ja maksaliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry on vuonna 1970 perustettu kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka toimii munuais- ja maksapotilaiden etu-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Työllään liitto ennaltaehkäisee munuais- ja maksasairauksia sekä edistää sairastuneiden hoitoa, kuntoutusta ja sosiaaliturvaa yhteistyössä koti- ja ulkomaisten järjestöjen sekä viranomaisten kanssa, joilla kaikilla on yhteinen päämäärä.

Liittoon kuuluu 19 alueellista, sairaanhoitopiirijakoa noudattavaa munuais- ja maksapotilaiden yhdistystä, joissa on lähes 6 000 henkilöjäsentä. Yhdistysten jäseninä on munuais- ja maksapotilaita läheisineen, alan ammattihenkilöstöä ja muita asiasta kiinnostuneita. Liiton keskustoimistossa Helsingissä työskentelee 8 -10 henkilöä ja jokaisessa viidessä aluetoimistossa aluesihteeri. Toiminnan tärkein rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Tavoitteet ja ratkaisut
Tavoitteena verkkopalvelun uusimisessa on selkeyttää sivuston rakennetta ja parantaa sen käytettävyyttä laajan tietomäärän hallitsemiseksi ja esilletuomiseksi. Käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi sivuston visuaalista ilmettä kehitetään lähemmäksi muuta asiakkaan käytössä olevaa graafista materiaalia markkinointiviestinnällisen yhtenäisilmeen saavuttamiseksi. Potilasjärjestön kohderyhmät huomioon ottaen suunnittelun lähtökohtia ovat käytettävyys ja saavutettavuus, joihin kehitetään verkkopalvelun helppokäyttöisyystoimintoja. Uusittava verkkopalvelu toimii pääasiassa asiakkaan kohde-ja sidosryhmille suunnatuna ajankohtaisena tiedotuskanavana sekä tietopankkina maksa- ja munuaissairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyen. Tekniseksi alustaratkaisuksi tarjotaan uusinta eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustaa, johon rakennetaan monipuolinen ja helppokäyttöinen ylläpitoratkaisu viestinnän, kävijäseurannan ja verkkopalvelun sisältöhallinnan tueksi. Syntyneessä asiakasyhteistyösuhteessa voimme tarjota liiton eri verkkopalvelutarpeiden kehittämiseen sekä strategista viestinnän osaamistamme että järjestöviestintään kehittämiämme monipuolisia ratkaisuja mm. tapahtuma- ja koulutushallinnan, vuorovaikutteisten palveluiden, varainhankinnan, jäsenrekisterien hallinnan sekä Extranet-palveluiden osalta.

Kysy lisätietoja järjestöviestintään kehitetyistä ratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo