Sopimus Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskusten organisaatioilmeen ja verkkopalvelun uudistamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 26.5.2009

Teimme sopimuksen pääasiassa vanhuksille ja vammaisille hoito-, hoiva-, hyvinvointi- ja tukipalveluita tarjoavan Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskusten organisaatioilmeen uudistamisesta. Työn yhteydessä uusitaan myös hyvinvointikeskusten verkkopalvelut ja toteutetaan tarvittavaa markkinointiviestintämateriaalia uuden organisaatioilmeen mukaisesti.

Sopimus Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskusten organisaatioilmeen ja verkkopalvelun uudistamisesta

Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskukset tuottavat hoito-, hoiva- hyvinvointi- ja tukipalveluita ja niiden tarkoituksena on tukea ja edistää vanhusten, vammaisten ja muiden päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää. Asiakkaiden yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin päästään hyödyntäen sosiokulttuurisia ja kuntouttavia toimintatapoja. Toimintaa kehitetään yhteistyössä kuntien, oppilaitosten, muiden palveluntuottajien ja tutkimuslaitosten kanssa sekä erilaisissa kehittämisprojekteissa. Toiminnan taustalla on vuonna 1996 perustettu yleishyödyllinen Yrjö ja Hanna –säätiö, joka hallinnoi palvelutalojen kiinteistöjä ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vastaa talous- ja palkkahallinnosta. Säätiön rinnalle perustettiin vuonna 2006 säätiön omistama yritys Yrjö&Hanna Oy, jolle siirrettiin palvelutoiminta ja palvelutalojen henkilökunta. Valtakunnallisesti yhdeksällä paikkakunnalla toimivan yrityksen palvelutalotoimintaa on tarkoitus kehittää ja laajentaa resurssikeskustoiminnaksi, jolloin paikalliset palvelutalot voisivat toimia koko aluetta palvelevana hyvinvointikeskuksena.

Toiminnan kehitystavoitteiden saavuttamiseksi organisaation keskeiset perusviestit on tarkoitus muokata ulkoiseen markkinointiviestintään toimivaksi ja uskottavaksi kokonaisuudeksi. Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskukset edustavat omalla alallaan monipuolista, osaavaa, asiantuntevaa ja samalla korkeatasoista toimijaa, jolla on pitkäaikainen kokemus alalta. Haluttua tavoitemielikuvaa varten tarvitaan myös vastaava viestinnän ja markkinoinnin linjaus, joka pohjautuu uudistettavaan organisaation perusilmeen suunnitteluun ja toteutukseen (logot, väri- ja kuvamaailma, typografia) sekä sen pohjalta tehtävään markkinointiviestintämateriaaliin ja uuteen verkkopalveluun.

Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskusten verkkopalvelun kehitystyön tavoitteena on yhtäältä elävöittää sivustoa ja tehdä siitä visuaalisesti houkuttelevampi sekä toisaalta helpottaa ja parantaa tiedon löydettävyyttä ja sivuston käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Lisäksi organisaation käyttöön tarjottavilla nykyaikaisilla ja helppokäyttöisillä ylläpitotyökaluilla verkkopalvelun hallinta voidaan hajauttaa eri palveluyksiköiden välillä ja kehittää organisaation eri toiminta- ja palvelumuotoja verkkoympäristössä. Tarkoituksena on luoda sivusto, jota kautta on helposti saatavilla ajankohtaista tietoa eri palvelukeskusten toiminnasta ja palveluista suunnattuna eri kohde- ja sidosryhmille (palvelukeskusten asiakkaat sekä heidän omaiset, kuntien päättäjät ja viranomaiset, valtakunnalliset toimipisteet ja niiden henkilökunta, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, projektien yhteistyökumppanit, oppilaitokset ja opiskelijat, toimittajat ja muut tiedonhakijat sekä organisaation oma henkilökunta ja potentiaaliset työnhakijat).

Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskusten uusi organisaatioilme, tarvittava markkinointiviestintämateriaali sekä verkkopalvelu suunnitellaan kuluvan kesän aikana ja otetaan käyttöön alkusyksystä 2009 asiakkaan aikataulun mukaisesti.

Kysy lisää organisaatioiden tai yritysten ilmeuudistuksista:
Sami Pylvänäinen, IT Manager
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo